VTEM skitter

Основна школа "Огњен Прица", Колут

VTEM skitter

Добро дошли на нашу веб презентацију!

VTEM skitter

Осећајте се пријатно на нашим страницама!

Школски документи

Контактирајте нас

kontakt

Телефон: 025 804 2013

Имејл: so.osoprica@neobee.net

Види више>>

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 12 од 09.02.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 11 од 09.02.2018. године припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности - ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ , ЈНМВ бр. 01/18-МВ.
 
Преузмите: