Прочитајте више о нашој школи

Школа је основана 1950 године као осмољетка са неколико стотина ђака различитих узраста у истим одељењима. Настава се одвијала у згради на адреси Марка орешковића 36 и згради преко пута данашње школе...

О нама

logo1

Школски документи

dokumenti

Дуално образовање

dualno baner

Контактирајте нас

kontakt

Телефон: 025/804-213

Имејл: os.opricakolut@outlook.com

Види више>>

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 15 од 04.02.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 16 од 04.02.2019. године припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности - ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ , ЈНМВ бр. 01/19-МВ.
 
Преузмите:
 
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 12 од 09.02.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 11 од 09.02.2018. године припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности - ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ , ЈНМВ бр. 01/18-МВ.
 
Преузмите: