Прочитајте више о нашој школи

Школа је основана 1950 године као осмољетка са неколико стотина ђака различитих узраста у истим одељењима. Настава се одвијала у згради на адреси Марка орешковића 36 и згради преко пута данашње школе...

Школски документи

Дуално образовање

Контактирајте нас

kontakt

Телефон: 025/804-213

Имејл: os.opricakolut@outlook.com

Види више>>

Дан за пријем родитеља погледајте на ОВОМ линку.

План активности за ниже разреде погледајте на ОВОМ линку.

План активности за више разреде погледајте на ОВОМ линку.

На основу члана 55. став 1. тачка 8. и члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), дана 6.4.2020. године ОШ „Огњен Прица“ објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА-ИНТЕРАКТИВНИХ ТАБЛИ СА ПРОЈЕКТОРОМ ЈНОП 1-ЗН/2020

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Аутономна покрајина Војводина, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине- националне заједнице, Булевар Михајла Пупина бр.16, Нови Сад, интернет страница Наручиоца: www.puma.vojvodina.gov.rs у име и за рачун 502 установе образовања и васпитања и ученичког стандарда са територије АП Војводине које су наведене у конкурсној документацији.

2.Врста наручиоца: орган државне управе

3.За добра и услуге, опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: предмет јавне набавке ЈНОП 1-ЗН/2020 је набавка добара-интерактивних табли са пројектором

Назив и ознака из општег речника набавке: 30200000-Рачунарска опрема и материјал.

4. Уговорена вредност:

     99.679,68

5. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

6. Број примљених понуда:

1 понуда

7. Највиша и најнижа понуђена цена:

Највиша: 58.478.745,60 динара без пдв-а, Најнижа: 58.478.745,60 динара без пдв-а

8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда

Партија 1: Највиша: 58.478.745,60 динара без пдв-а, Најнижа: 58.478.745,60 динара без пдв-а

9. Датум доношења одлуке о додели уговора

17.3.2020. године

10. Датум закључења уговора

30.3.2020. године

11. Основни подаци о добављачу

Милениум системи д.о.о. из Београда, Руска 1 и Лап топ центар д.о.о. из Београда.

12. Период важења уговора

40 дана од дана потписивања уговора.

 

Преузмите:

1. Одлука о измени уговора

2. План

Верујемо да је свима нама у интересу да ученици осмог разреда буду упознати са податком да значајан број ученика осмог разреда (више од 50%) није упознато са чињеницом да ће полагање велике (гимназијске) матуре бити један од обавезних услова за уписивање свих факултета.

Све ово је важно због немогућности непосредног контакта са ученицима осмих разреда и потребе да буду што боље информисани при избору средње школе коју ће уписати.

На ОВОМ линку се можете информисати више о упису у Гимназију.

ЛИНК КА РАСПОРЕДУ НАСТАВЕ

ЧАСОВИ СЕ ЕМИТУЈУ НА РТС КАНАЛУ 3

raspored nastave baner veci